Art. 31. - [Certyfikat akredytacyjny] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  31.  [Certyfikat akredytacyjny]
1. 
Dokumentem potwierdzającym akredytację jest certyfikat akredytacyjny.
2. 
Certyfikat akredytacyjny zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie podmiotu akredytowanego i adres jego siedziby;
2)
numer lub oznaczenie certyfikatu akredytacyjnego;
3)
datę wydania i podpis Prezesa Urzędu albo osoby przez niego upoważnionej.