[Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze lub NBP] - Art. 102.... - Dz.U.2019.1781 t.j. - OpenLEX

Art. 102. - [Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze lub NBP] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  102.  [Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze lub NBP]
1. 
Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 złotych, na:
1)
jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1-12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
instytut badawczy;
3)
Narodowy Bank Polski.
2. 
Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. 
Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu nakłada na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679.