Ochrona czystości powietrza w urzędach, biurach, sklepach, magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.653

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 25 lipca 1923 r.
w przedmiocie ochrony czystości powietrza W urzędach, biurach, sklepach, magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach publicznych.

Na podstawie p. 8 i 10 art. 2 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej, z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371) i art. 24 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych i innych, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67, poz. 402) zarządza się co następuje:
Pomieszczenie urzędów, biur, sklepów, magazynów i wszelkie inne pomieszczenia publiczne powinny być utrzymywane w czystości.
Plucie na podłogę, w powyższych pomieszczeniach jest wzbronione.
W każdem z tych pomieszczeń powinny być następujące urządzenia:
1)
przy wejściu-słomianka, lub inna wycieraczka do obuwia,
2)
szatnia, lub przynajmniej wieszak na odzież zwierzchnią pracowników, a w razie znacznego ruchu interesantów, podobne urządzenia i dla nich,
3)
spluwaczka z płynem odkażającym w miejscu widocznem i przystępnem, a nad nią na ścianie pouczenia podług załączonego wzoru,
4)
umywalnia z wodą o ile możności' bieżącą, mydło, ręcznik i
5)
w biurach urządzenia, zabezpieczające papiery, książki i inne przedmioty od kurzu i pyłu (szafy, kartoteki i t. p.),
Zarządca danego pomieszczenia, lub wyznaczona przez niego w tym celu osoba, obowiązana jest czuwać, aby:
1)
każde pomieszczenie było codzień należycie zamiecione i sprzątnięte, a odkurzone i przewietrzane przed zaczęciem i po skończeniu zajęć w taki sposób, aby nie rozpylać kurzu,
2)
podłogi, ściany, okna, drzwi były czyste i szczelne,
3)
odzież i obuwie nie były czyszczone w pomieszczeniach, przeznaczonych do pracy,
4)
spluwaczki napełniane co rano płynem odkażającym po wylaniu ich zawartości,
5)
wszelkie wydaliny i przedmioty zanieczyszczone, gnijąca' i w stanie rozkładu były niezwłocznie usuwane,
6)
nie palono tytoniu w pomieszczeniach, przeznaczonych dla niepalących, i
7)
dbano o utrzymanie pieców i lamp w takim stanie, aby nie wydzielały kopciu i gazów szkodliwych.
Winni przekroczenia przepisów rozporządzenia niniejszego podlegają karze w drodze administracyjnej na podstawie art. 25 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402), o ile czyn kary godny nie podlega karze surowszej w myśl istniejących ustaw.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa miesiące po jego ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze b. zoborów rosyjskiego i austrjackiego.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór napisu ściennego ponad spluwaczką.

(Wymiary 30X30 ctm.).
PLUĆ TYLKO DO SPLUWACZKI.
Plwocina jest rozsadnikiem
GRUŹLICY (SUCHOT)
WINNY PLUCIA NA PODŁOGĘ
podlega karze administracyjnej z art. 25 ustawy z dnia 25/VII-1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67, poz. 402), mianowicie grzywny do 1.000 złp. lub aresztu do 3 miesięcy.