Ochotnicze zgłaszanie się do odbycia ćwiczeń wojskowych. - Dz.U.2004.52.519 - OpenLEX

Ochotnicze zgłaszanie się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.52.519

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych

Na podstawie art. 101a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Żołnierz rezerwy, który ochotniczo zgłasza się do odbycia ćwiczeń wojskowych, zwany dalej "ochotnikiem", składa pisemny wniosek w tej sprawie do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego ochotnika lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.
1.
We wniosku, o którym mowa w § 1, ochotnik zamieszcza w szczególności następujące dane:
1)
stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;
2)
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
3)
kod pocztowy i adres zamieszkania;
4)
kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej;
5)
aktualne miejsce pracy;
6)
wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:
a)
inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,
b)
operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,
c)
operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,
d)
operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
e)
kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,
f)
kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,
g)
tłumacza,
h)
nurka,
i)
płetwonurka,
j)
skoczka spadochronowego,
k)
lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,
l)
kucharza;
7)
poziom znajomości języków obcych.
2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1, ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wojskowy komendant uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U. Nr 13, poz. 118), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.