Majątek ochotniczych straży pożarnych - Rozdział 5 - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Rozdział 5 - Majątek ochotniczych straży pożarnych - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.

Rozdział  5

Majątek ochotniczych straży pożarnych

1. 
Ochotnicze straże pożarne prowadzą ewidencję majątku niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych oraz udziału w akcjach ratowniczych.
2. 
W skład ewidencji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1)
ewidencja materiałowa;
2)
ewidencja przedmiotów nietrwałych;
3)
ewidencja środków trwałych;
4)
ewidencja wyposażenia osobistego.
3. 
Osobą odpowiedzialną za dokonywanie wpisów do ewidencji majątku jest członek zarządu OSP, któremu powierzono taką funkcję.
4. 
Na wniosek zarządu OSP gmina bezpłatnie prowadzi ewidencję majątku, księgowość oraz rachunkowość ochotniczej straży pożarnej.
1. 
W przypadku likwidacji ochotniczej straży pożarnej stosuje się art. 38 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
2. 
Majątek stanowiący wyposażenie przeznaczone na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych, który zakupiono przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jest przekazywany jednostce ochrony przeciwpożarowej zapewniającej utrzymanie właściwego zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem mieszkańcom gminy, na terenie której działała likwidowana ochotnicza straż pożarna.