[Strażacy OSP uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych] - Art. 8. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 8. - [Strażacy OSP uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  8.  [Strażacy OSP uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych]

Do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest uprawniony strażak OSP, który:

1)
ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,
2)
posiada aktualne ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,
3)
posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych,
4)
odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych

- zwany dalej "strażakiem ratownikiem OSP".