Art. 7. - [Obowiązek zawarcia przez gminę umowy z ochotniczymi strażami pożarnymi] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2024 r.
Art.  7.  [Obowiązek zawarcia przez gminę umowy z ochotniczymi strażami pożarnymi]
1. 
Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań, o których mowa w art. 3, oraz postanowienia dotyczące obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy na terenie gminy nie ma jednostki ochrony przeciwpożarowej, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w której funkcjonuje taka jednostka, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, w celu właściwego dla tej gminy zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.