[Maksymalny limit wydatków budżetu państwa] - Art. 56. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 56. - [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  56.  [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa]
1.  2
 Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy wynosi w:
1)
2022 r. - 242 431 800 zł;
2)
2023 r. - 365 264 971 zł;
3)
2024 r. - 416 356 052 zł;
4)
2025 r. - 478 239 502 zł;
5)
2026 r. - 535 733 534 zł;
6)
2027 r. - 596 640 137 zł;
7)
2028 r. - 660 484 603 zł;
8)
2029 r. - 729 500 796 zł;
9)
2030 r. - 802 360 685 zł;
10)
2031 r. - 886 427 465 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.
3. 
W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy.
4. 
Mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3, może polegać na ograniczaniu wydatków na szkolenia i obsługę finansową świadczeń, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w art. 16, art. 47 i art. 50, oraz na pokrycie kosztów wydania legitymacji, o której mowa w art. 29.
2 Art. 56 ust. 1 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.1964) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2022 r.