[Powiadomienie organu wypłacającego świadczenie ratownicze o śmierci osoby uprawnionej] - Art. 54. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 54. - [Powiadomienie organu wypłacającego świadczenie ratownicze o śmierci osoby uprawnionej] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  54.  [Powiadomienie organu wypłacającego świadczenie ratownicze o śmierci osoby uprawnionej]
1. 
W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia organ wypłacający o śmierci osoby, której przyznano świadczenie ratownicze.
2. 
W przypadku uzyskania przez organ wypłacający pełnej funkcjonalności systemu pozwalającej na bezpłatne pozyskiwanie drogą elektroniczną z rejestru PESEL informacji o śmierci osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ wypłacający powiadomi niezwłocznie o tym fakcie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, którzy przekażą tę informację właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast).