Art. 44. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 44. - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych.".