Art. 43. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 43. - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  43. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) po art. 37a dodaje się art. 37aa w brzmieniu:

"Art. 37aa. Prowadzenie działań ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne na jednostkach pływających wyposażonych w napęd mechaniczny o mocy silnika do 20 kW oraz długości kadłuba do 7,5 m nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydawanego przez właściwy polski związek sportowy.".