Art. 40. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 40. - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  40. 

W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 17b dodaje się art. 17c w brzmieniu:

"Art. 17c. Nagrodą za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem ochotniczej straży pożarnej jest Krzyż Świętego Floriana.";

2)
w art. 31 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Wnioski o nadanie Krzyża Świętego Floriana przedstawia Prezydentowi minister właściwy do spraw wewnętrznych.".