Art. 37. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 37. - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  37. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 44 po wyrazie "szkoleniach," dodaje się wyrazy "ćwiczeniach, działaniach ratowniczych,".