[Organizowanie imprez przez ochotnicze straże pożarne] - Art. 34. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 34. - [Organizowanie imprez przez ochotnicze straże pożarne] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  34.  [Organizowanie imprez przez ochotnicze straże pożarne]
1. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 8-15, ochotnicze straże pożarne mogą organizować imprezy, podczas których zapewniają porządek oraz bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie.
2. 
Na organizację imprezy spełniającej kryteria imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), w miejscu innym niż nieruchomości zarządzane przez ochotnicze straże pożarne jest wymagana zgoda wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce organizacji imprezy.
3. 
Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek ochotniczej straży pożarnej, złożony co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
wskazanie ochotniczej straży pożarnej będącej organizatorem imprezy;
2)
rodzaj i nazwę imprezy;
3)
informację o miejscu oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy;
4)
informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
5)
wskazanie osoby reprezentującej ochotniczą straż pożarną w sprawach bezpieczeństwa imprezy oraz informacje umożliwiające kontakt z tą osobą.
5. 
Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się, jeżeli przepisy odrębne wymagają zezwolenia na organizację imprezy lub zawiadomienia właściwego organu.
6. 
Dochody z imprez są przeznaczane na realizację zadań ustawowych ochotniczych straży pożarnych.