[Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej] - Art. 32a. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 32a. - [Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  32a.  1 [Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej]
1. 
Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.
2. 
Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów.
3. 
Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
1 Art. 32a dodany przez art. 21 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.