[Źródła pokrywania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych] - Art. 32. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 32. - [Źródła pokrywania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  32.  [Źródła pokrywania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych]
1. 
Koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z:
1)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
2)
środków z budżetu państwa przekazywanych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;
3)
wpływów instytucji ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
4)
środków pochodzących od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych w szczególności w formie dobrowolnych składek lub darowizn;
5)
środków pochodzących ze zbiórek publicznych;
6)
środków własnych.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przekazywane w formie dotacji na realizację zadań określonych w art. 3 pkt 1-12 oraz art. 4 ust. 1, na podstawie wniosków złożonych przez ochotniczą straż pożarną do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania ochotniczej straży pożarnej, która złożyła wniosek.
3. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje środki, o których mowa w ust. 2, na podstawie umowy zawartej z ochotniczą strażą pożarną.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej lub złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne również w formie dotacji.