[Wyróżnienia przysługujące strażakom OSP] - Art. 30. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 30. - [Wyróżnienia przysługujące strażakom OSP] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  30.  [Wyróżnienia przysługujące strażakom OSP]
1. 
Strażakowi OSP, w tym członkowi młodzieżowej drużyny pożarniczej, mogą być przyznane wyróżnienia:
1)
Odznaka Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej", którą przyznaje się osobom wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska;
2)
przedstawienie do orderu lub odznaczenia na podstawie odrębnych ustaw.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób nadawania Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej", tryb przedstawiania wniosków o jej nadanie, wzór odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia, kierując się szczególnym charakterem wykonywanych zadań i warunkami ich wykonywania.