Art. 3. - [Zadania ochotniczych straży pożarnych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2024 r.
Art.  3.  [Zadania ochotniczych straży pożarnych]

Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

1)
prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;
2)
udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
3)
udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
4)
udział w ochronie ludności;
5)
wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
6)
organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
7)
zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;
8)
propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
9)
organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
10)
organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11)
upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
12)
propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
13)
wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
14)
integrowanie społeczności lokalnej;
15)
udział we współpracy międzynarodowej gminy.