[Dodatkowe świadczenia] - Art. 27. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 27. - [Dodatkowe świadczenia] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  27.  [Dodatkowe świadczenia]
1. 
Strażakowi ratownikowi OSP oraz osobie, której przyznano świadczenie ratownicze, mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia.
2. 
Dodatkowe świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez:
1)
ministrów innych niż wymieniony w ust. 3;
2)
jednostki samorządu terytorialnego;
3)
przedsiębiorców.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zawrzeć umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w celu przyznania dodatkowych świadczeń, w szczególności zniżek dla strażaków ratowników OSP lub osób, którym przyznano świadczenie ratownicze, na przejazdy środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i sportowych.
4. 
W uzasadnionych przypadkach dodatkowe świadczenie może przyznać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
5. 
W przypadku przyznania strażakom ratownikom OSP lub osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze, dodatkowych świadczeń przez podmioty, o których mowa w ust. 2, wykaz tych świadczeń oraz podmiotów je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.