[Waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego] - Art. 20. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 20. - [Waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  20.  [Waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego]
1. 
Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.
2. 
Organ wypłacający dokonuje waloryzacji kwoty świadczenia ratowniczego z urzędu.
3. 
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia ratowniczego w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. 
Wysokość kwoty świadczenia ratowniczego, ustalanej w sposób określony w ust. 3, zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
5. 
Waloryzacja kwoty świadczenia ratowniczego nie wymaga wydania decyzji.
6. 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w drodze komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę świadczenia ratowniczego.