Oceny kwalifikacyjne urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1223

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych, zwanych dalej "urzędnikami", w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanym dalej "Biurem", oraz tryb postępowania odwoławczego w tych sprawach.
Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności urzędnika na zajmowanym stanowisku, stałe doskonalenie jakości wykonywania przez niego obowiązków, stworzenie podstawy do doboru odpowiednich kandydatów na poszczególne stanowiska, w tym przede wszystkim na stanowiska wyższe, oraz wyłonienie kandydatów do awansów i wyróżnień.
1. 
Ocenie kwalifikacyjnej podlegają przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez urzędnika obowiązków.
2. 
W ocenie kwalifikacyjnej uwzględnia się w szczególności: kwalifikacje urzędnika, rzetelność i bezstronność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, inicjatywę i odpowiedzialność oraz stosunek do interesantów i współpracowników.
W związku z dokonywaniem oceny kwalifikacyjnej dokonujący oceny przeprowadza w Biurze co najmniej jedną rozmowę z ocenianym urzędnikiem, podczas której omawia z nim w szczególności główne obowiązki wykonywane przez urzędnika w okresie, w którym urzędnik podlega ocenie, sposób ich realizacji oraz kierunki dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby urzędnika w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności.
Oceny kwalifikacyjnej dokonuje się nie rzadziej niż co dwa lata.
W celu dokonania oceny kwalifikacyjnej Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może powołać komisję, złożoną z co najmniej trzech pracowników Biura posiadających co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni staż pracy w Biurze.
Ocena kwalifikacyjna może być pozytywna albo negatywna.
Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na piśmie.
1. 
Urzędnikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny kwalifikacyjnej do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia urzędnikowi oceny kwalifikacyjnej.
2. 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania odwołania.
3. 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zmienić, dokonać po raz drugi albo utrzymać ocenę kwalifikacyjną.
4. 
Od zmienionej albo dokonanej po raz drugi oceny kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
5. 
W razie nierozpatrzenia odwołania w terminie albo nieuwzględnienia odwołania od oceny kwalifikacyjnej urzędnik może, w terminie czternastu dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, albo od dnia doręczenia decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odwołać się do sądu pracy.
W przypadku negatywnej oceny kwalifikacyjnej urzędnika poddaje się następnej ocenie kwalifikacyjnej po upływie trzech miesięcy, nie później jednak niż po upływie sześciu miesięcy, od dnia dokonania poprzedniej oceny kwalifikacyjnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. poz. 285), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1043).