Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1674

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40.  Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia szkoły artystycznej.
§  41. 
1.  Opinie o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia szkoły artystycznej z realizacji tych ćwiczeń, na czas określony w tych opiniach.
2.  Opinie o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i informatyki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia szkoły artystycznej z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.
§  42.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1023 oraz z 2019 r. poz. 608), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).