Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1674

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485).
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) bez bliższego określenia o:
a) szkole muzycznej - należy przez to rozumieć ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, szkołę muzyczną I stopnia, ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia i szkołę muzyczną II stopnia,
b) szkole baletowej - należy przez to rozumieć ogólnokształcącą szkołę baletową i szkołę sztuki tańca,
c) szkole policealnej - należy przez to rozumieć szkołę policealną plastyczną i szkołę policealną muzyczną;
2) o przedmiocie głównym - należy przez to rozumieć następujące zajęcia edukacyjne:
a) w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia - instrument główny,
b) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i szkole muzycznej II stopnia:
w specjalności instrumentalistyka - instrument główny,
w specjalności instrumentalistyka jazzowa - instrument główny - jazzowy,
w specjalnościach wokalistyka i wokalistyka jazzowa - śpiew,
w specjalności rytmika - rytmikę,
w specjalności lutnictwo - lutnictwo,
c) w liceum sztuk plastycznych - specjalność lub specjalizację artystyczną,
d) w szkole baletowej - taniec klasyczny,
e) w szkole sztuki cyrkowej - specjalność artystyczną.