Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 4 - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. - Dz.U.2017.1534 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy przejściowe i końcowe - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1534

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2017 r.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  30. 
W szkole podstawowej:
1)
w roku szkolnym 2017/2018:
a)
w klasach II i III:
do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 2,
do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i § 17 ust. 2,
b)
w klasach V i VI:
do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2,
do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2;
2)
w roku szkolnym 2018/2019:
a)
w klasie III:
do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 2,
do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 i § 17 ust. 2,
b)
w klasie VI:
do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2,
do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2.
§  31. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.