Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego. - Dz.U.2015.51 - OpenLEX

Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego 2

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania oceny stanu technicznego statku zmieniającego przynależność z obcej na polską oraz wymagane warunki, jakie statek powinien spełniać, aby został wpisany do polskiego rejestru okrętowego.
1.
Statek, o którym mowa w § 1, może być wpisany do polskiego rejestru okrętowego, jeżeli:
1)
wiek statku nie przekracza 30 lat;
2)
w ciągu 2 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru statek został zatrzymany, ze względu na jego stan techniczny, przez inspekcję państwa portu nie więcej niż raz;
3)
ostatnie państwo bandery statku nie znajdowało się na żadnej czarnej liście w ostatnich opublikowanych corocznych sprawozdaniach porozumień międzynarodowych w sprawie inspekcji państwa portu;
4)
instytucja klasyfikacyjna wykonująca zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkiem posiada status uznanej organizacji, o której mowa w art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą", albo posiada wysoki poziom działalności zgodnie z ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniem Memorandum Paryskiego;
5)
przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację statku w rozumieniu Kodeksu ISM posiada wysoki lub średni poziom działalności w regionie Memorandum Paryskiego, określony na podstawie wskaźnika uchybień i zatrzymań eksploatowanych przez nie statków;
6)
wszystkie uchybienia dotyczące stanu bezpieczeństwa statku stwierdzone przez poprzednią administrację państwa bandery, instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkiem lub inspekcję państwa portu zostały usunięte, co armator potwierdził stosownym oświadczeniem;
7)
ocena stanu technicznego statku została zakończona wynikiem pozytywnym, z wyjątkiem statków oddanych do eksploatacji nie wcześniej niż rok przed datą złożenia wniosku o wpis do polskiego rejestru okrętowego, dla których nie przeprowadza się oceny stanu technicznego statku.
2.
Warunki określone w ust. 1 pkt 2-5 nie mają zastosowania do statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy.
1.
W celu dokonania oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego przeprowadza się kontrolę dokumentów polegającą na sprawdzeniu:
1)
spełniania przez statek wymagań technicznych określonych dla danego typu statku o polskiej przynależności w zakresie objętym wymaganiami określonymi w przepisach klasyfikacyjnych uznanej organizacji, potwierdzonego świadectwem klasy;
2)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących konstrukcji i wyposażenia statku z przepisami Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy;
3)
zgodności certyfikatów i dokumentów wolnej burty statku z przepisami Konwencji o liniach ładunkowych, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. b ustawy;
4)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących ochrony środowiska z przepisami Konwencji MARPOL, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. d ustawy;
5)
zgodności świadectw i dokumentów pomiarowych z przepisami Konwencji TONNAGE, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. e ustawy;
6)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących kontroli szkodliwości systemów przeciwporostowych z przepisami Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. f ustawy;
7)
zgodności świadectw i dokumentów dotyczących warunków życia i pracy na statkach z przepisami Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845);
8)
innych dokumentów wymienionych w cyrkularzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462, odpowiednio do charakterystyki statku 3 .
2.
Na statkach w wieku powyżej 15 lat dodatkowo przeprowadza się weryfikację stanu technicznego statku zgodnie ze zharmonizowanym systemem nadzoru i certyfikacji (HSSC), określonym w prawidle 6 rozdziału I Konwencji SOLAS, w zakresie:
1)
inspekcji odnowieniowej dla statków pasażerskich, zbiornikowców do przewozu surowej ropy naftowej, produktów ropopochodnych, substancji chemicznych, gazów skroplonych oraz masowców;
2)
inspekcji pośredniej dla statków innych niż wymienione w pkt 1.
3.
Dla statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy:
1)
nie przeprowadza się kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8;
2)
weryfikację stanu technicznego statków w wieku powyżej 15 lat przeprowadza się w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy.
1.
Warunkiem pozytywnego wyniku oceny stanu technicznego statku jest spełnienie wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz, dla statków w wieku powyżej 15 lat, pozytywny wynik dodatkowej weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 2.
2.
W przypadku statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy, warunkiem pozytywnego wyniku oceny stanu technicznego statku jest spełnienie wymogu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz, dla statków w wieku powyżej 15 lat, pozytywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
Właściwy dyrektor urzędu morskiego każdorazowo powiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o przeprowadzeniu oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego oraz załącza raport zawierający odnotowane spostrzeżenia i wynik oceny.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 132).
3 Cyrkularz Międzynarodowej Organizacji Morskiej FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462 - Lista certyfikatów i dokumentów wymaganych na statkach (Dz. Urz. MIiR z 2014 r. poz. 69).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. poz. 209), które zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) utraciło moc z dniem 28 października 2013 r.