§ 6. - Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. poz. 209), które zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) utraciło moc z dniem 28 października 2013 r.