§ 4. - Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.
§  4.
1.
Warunkiem pozytywnego wyniku oceny stanu technicznego statku jest spełnienie wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz, dla statków w wieku powyżej 15 lat, pozytywny wynik dodatkowej weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 2.
2.
W przypadku statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy, warunkiem pozytywnego wyniku oceny stanu technicznego statku jest spełnienie wymogu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz, dla statków w wieku powyżej 15 lat, pozytywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.