§ 3. - Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.
§  3.
1.
W celu dokonania oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego przeprowadza się kontrolę dokumentów polegającą na sprawdzeniu:
1)
spełniania przez statek wymagań technicznych określonych dla danego typu statku o polskiej przynależności w zakresie objętym wymaganiami określonymi w przepisach klasyfikacyjnych uznanej organizacji, potwierdzonego świadectwem klasy;
2)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących konstrukcji i wyposażenia statku z przepisami Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy;
3)
zgodności certyfikatów i dokumentów wolnej burty statku z przepisami Konwencji o liniach ładunkowych, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. b ustawy;
4)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących ochrony środowiska z przepisami Konwencji MARPOL, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. d ustawy;
5)
zgodności świadectw i dokumentów pomiarowych z przepisami Konwencji TONNAGE, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. e ustawy;
6)
zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących kontroli szkodliwości systemów przeciwporostowych z przepisami Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. f ustawy;
7)
zgodności świadectw i dokumentów dotyczących warunków życia i pracy na statkach z przepisami Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845);
8)
innych dokumentów wymienionych w cyrkularzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462, odpowiednio do charakterystyki statku 3 .
2.
Na statkach w wieku powyżej 15 lat dodatkowo przeprowadza się weryfikację stanu technicznego statku zgodnie ze zharmonizowanym systemem nadzoru i certyfikacji (HSSC), określonym w prawidle 6 rozdziału I Konwencji SOLAS, w zakresie:
1)
inspekcji odnowieniowej dla statków pasażerskich, zbiornikowców do przewozu surowej ropy naftowej, produktów ropopochodnych, substancji chemicznych, gazów skroplonych oraz masowców;
2)
inspekcji pośredniej dla statków innych niż wymienione w pkt 1.
3.
Dla statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy:
1)
nie przeprowadza się kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8;
2)
weryfikację stanu technicznego statków w wieku powyżej 15 lat przeprowadza się w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy.
3 Cyrkularz Międzynarodowej Organizacji Morskiej FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462 - Lista certyfikatów i dokumentów wymaganych na statkach (Dz. Urz. MIiR z 2014 r. poz. 69).