§ 2. - Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.51

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.
§  2.
1.
Statek, o którym mowa w § 1, może być wpisany do polskiego rejestru okrętowego, jeżeli:
1)
wiek statku nie przekracza 30 lat;
2)
w ciągu 2 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru statek został zatrzymany, ze względu na jego stan techniczny, przez inspekcję państwa portu nie więcej niż raz;
3)
ostatnie państwo bandery statku nie znajdowało się na żadnej czarnej liście w ostatnich opublikowanych corocznych sprawozdaniach porozumień międzynarodowych w sprawie inspekcji państwa portu;
4)
instytucja klasyfikacyjna wykonująca zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkiem posiada status uznanej organizacji, o której mowa w art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą", albo posiada wysoki poziom działalności zgodnie z ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniem Memorandum Paryskiego;
5)
przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację statku w rozumieniu Kodeksu ISM posiada wysoki lub średni poziom działalności w regionie Memorandum Paryskiego, określony na podstawie wskaźnika uchybień i zatrzymań eksploatowanych przez nie statków;
6)
wszystkie uchybienia dotyczące stanu bezpieczeństwa statku stwierdzone przez poprzednią administrację państwa bandery, instytucję klasyfikacyjną wykonującą zadania w zakresie nadzoru technicznego nad statkiem lub inspekcję państwa portu zostały usunięte, co armator potwierdził stosownym oświadczeniem;
7)
ocena stanu technicznego statku została zakończona wynikiem pozytywnym, z wyjątkiem statków oddanych do eksploatacji nie wcześniej niż rok przed datą złożenia wniosku o wpis do polskiego rejestru okrętowego, dla których nie przeprowadza się oceny stanu technicznego statku.
2.
Warunki określone w ust. 1 pkt 2-5 nie mają zastosowania do statków niepodlegających umowom międzynarodowym, o których mowa w art. 5 pkt 33 ustawy.