§ 7. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  7.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego]
Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego zawiera:
1)
zbiorcze i syntetyczne przedstawienie przyczyn zmian lub uchyleń orzeczeń na skutek wniesionych środków zaskarżenia z przedstawieniem zwięzłych motywów przyjętego stanowiska oraz omówienie przyczyn długotrwałości postępowania w sprawach, o których mowa w § 6 pkt 7 lit. b, ze wskazaniem daty, od której kandydat jest referentem sprawy, i ewentualnych okresów zawieszenia postępowania;
2)
wskazanie stopnia skomplikowania spraw zgłoszonych do wykazu przez kandydata, w szczególności spraw, w których były rozstrzygane istotne lub precedensowe zagadnienia prawne;
3)
omówienie zgłoszonych publikacji, osiągnięć naukowych, udziału w szkoleniach, konferencjach oraz społecznej aktywności kandydata.