§ 6. - [Dane statystyczne pracy kandydata] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  6.  [Dane statystyczne pracy kandydata]
Dane statystyczne pracy kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego przedstawiane przez właściwego prezesa sądu będącego zwierzchnikiem służbowym kandydata zawierają:
1)
stopień opanowania wpływu, czyli liczbę spraw, które wpłynęły do referatu sędziego, oraz liczbę spraw załatwionych w podziale na kategorie spraw,
2)
liczbę spraw zakończonych wydanym wyrokiem lub postanowieniem co do istoty sprawy, wyrokiem uwzględniającym wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, ugodą, ugodą zawartą przed mediatorem, wyrokiem zaocznym, z wyszczególnieniem liczby wyroków zaocznych uwzględniających w całości roszczenie o zapłatę oraz spraw zakończonych nakazem zapłaty, wyrokiem nakazowym lub postanowieniem o umorzeniu postępowania w podziale na kategorie spraw,
3)
liczbę i terminowość sporządzania uzasadnień do orzeczeń merytorycznych kończących postępowanie co do istoty sprawy:
a)
sporządzonych na wniosek,
b)
wygłoszonych

- ze wskazaniem liczby wniesionych w tych sprawach środków odwoławczych,

4)
wskaźnik stabilności orzecznictwa, obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których orzeczenia zostały zmienione i odrębnie uchylone na skutek złożenia apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,
5)
liczbę spraw z referatu, w których została uwzględniona skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 2019 r. poz. 1349),
6)
liczbę spraw w referacie, w których postępowanie toczy się powyżej:
a)
3 lat,
b)
5 lat

- w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, w skali kraju, oraz

7)
liczbę spraw z referatu, w których:
a)
stwierdzono niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia,
b)
wydano orzeczenie uwzględniające skargę nadzwyczajną lub wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia, o którym mowa w art. 96 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825).