§ 4. - [Zakres oceny; załączniki do oceny] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  4.  [Zakres oceny; załączniki do oceny]
1. 
Ocena obejmuje:
1)
ocenę merytoryczną kwalifikacji kandydata, uwzględniającą kulturę urzędowania, sporządzoną na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz w art. 57b, art. 57e-57g i art. 57i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2)
ocenę metodyki pracy kandydata, obejmującą jej organizację oraz terminowość i sprawność podejmowanych czynności procesowych oraz organizacyjnych, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz w art. 57b, art. 57e-57g i art. 57i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
3)
ocenę łączną na podstawie ocen, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. 
Do oceny dołącza się:
1)
opis przebiegu pracy zawodowej sporządzony przez przełożonego służbowego kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;
2)
zestawienie danych statystycznych dotyczących wyników pracy zawodowej kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub prokuratora, w poszczególnych okresach pracy zawodowej.
3. 
Do oceny dołącza się ponadto, na żądanie Krajowej Rady Sądownictwa lub na żądanie kandydata zgłoszone w uwagach do oceny, złożonych na podstawie art. 57ah § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, kopie wskazanych w tym żądaniu dokumentów stanowiących podstawę oceny, w szczególności:
1)
orzeczeń z uzasadnieniami, wydanych w sprawach, których akta zostały objęte badaniem,
2)
aktów notarialnych objętych badaniem,
3)
publikacji, opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, objętych badaniem lub uwzględnianych przy dokonywaniu oceny

- jeżeli nie zostały dołączone przez kandydata do karty zgłoszenia, po dokonaniu anonimizacji zawartych w nich danych osobowych.

4. 
Do opisu przebiegu pracy zawodowej dołącza się kopie podziałów czynności i przydziałów służbowych oraz skarg administracyjnych związanych ze sposobem i kulturą urzędowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:
1)
właściwych organów sądów - w przypadku kandydatów zajmujących stanowisko sędziego;
2)
przełożonych lub organów właściwego samorządu - w przypadku innych kandydatów oraz sędziów, o których mowa w art. 57a § 7 lub 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.