§ 2. - [Definicje] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
referacie - należy przez to rozumieć:
a)
ogół spraw przydzielonych kandydatowi będącemu sędzią do rozpoznania w całym okresie wykonywania przez niego obowiązków orzeczniczych; w zakresie spraw rozpoznawanych w składzie zawodowym uwzględnia się jedynie sprawy przydzielone kandydatowi do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy,
b)
ogół spraw przydzielonych kandydatowi będącemu prokuratorem do prowadzenia, nadzorowania lub oceny,
c)
ogół spraw przydzielonych kandydatowi będącemu sędzią lub prokuratorem lub przez niego nadzorowanych w okresie delegowania:
do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa albo czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej albo obowiązków lub pełnienia funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe działające na podstawie umów międzynarodowych;
2)
systemie teleinformatycznym - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, o którym mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
3)
podpisie elektronicznym - należy przez to rozumieć podpis elektroniczny nadany przez system teleinformatyczny, podpis zaufany, podpis osobisty albo kwalifikowany podpis elektroniczny.