§ 13. - [Przepis przejściowy] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  13.  [Przepis przejściowy]
1. 
Do oceny kwalifikacji kandydatów w trwających postępowaniach w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim stosuje się:
1)
przepisy niniejszego rozporządzenia - jeżeli w stosunku do wszystkich kandydatów w danym postępowaniu:
a)
nie wyznaczono sędziego dokonującego oceny kwalifikacji,
b)
zachodzi potrzeba zmiany sędziego dokonującego oceny kwalifikacji;
2)
przepisy dotychczasowe - w pozostałych przypadkach.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prezes właściwego sądu podejmuje czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Czynności w postępowaniach w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, do których stosuje się przepisy dotychczasowe, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi, pozostają w mocy.