§ 11. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  11.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych]
1. 
Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych zawiera wyliczenie dorobku naukowego, w tym publikacji monografii i artykułów naukowych ze wskazaniem, jeżeli to możliwe, punktacji ewaluacyjnej w rozumieniu art. 265 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz wybitnych osiągnięć, które powstały w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia, przy czym jest dokonywana z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, rodzaju i jakości publikacji oraz związku poruszanej w nich problematyki z wykonywaniem obowiązków sędziowskich, opinii recenzentów, jakości i rzetelności opinii prawnych bądź innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.
2. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do oceny merytorycznej kwalifikacji kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych przepis § 7 stosuje się odpowiednio.