§ 10. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  10.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza]
1. 
Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza zawiera dane o liczbie i wynikach spraw, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności, z przedstawieniem zwięzłych motywów przyjętego stanowiska.
2. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do oceny merytorycznej kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza przepis § 9 stosuje się odpowiednio.