Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1889 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

Na podstawie art. 57i § 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, zwanego dalej "kandydatem".
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kategorii spraw - należy przez to rozumieć rodzaj spraw wyodrębniony według oznaczeń stosowanych w prowadzonych w sądach urządzeniach ewidencyjnych;
2)
referacie - należy przez to rozumieć:
a)
ogół spraw przydzielonych kandydatowi zajmującemu stanowisko sędziego albo asesora sądowego do rozpoznania, przy czym w zakresie spraw rozpoznawanych w składzie zawodowym uwzględnia się jedynie sprawy przydzielone kandydatowi do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy albo asesorowi sądowemu jako sprawozdawcy,
b)
ogół spraw przydzielonych kandydatowi zajmującemu stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego do prowadzenia, nadzorowania lub oceny;
3)
podpisie elektronicznym - należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) 1 , nadany przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.
1.
Prezes sądu w zarządzeniu o dokonaniu oceny kwalifikacji kandydata wyznacza sędziego dokonującego oceny oraz termin do dokonania oceny. W razie wyznaczenia do dokonania oceny kwalifikacji kandydata więcej niż jednego sędziego prezes sądu wskazuje zakres oceny dokonywanej przez każdego z wyznaczonych sędziów.
2.
W razie potrzeby prezes sądu może zmienić sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata.
3.
W uzasadnionych przypadkach prezes sądu apelacyjnego może zarządzić dokonanie oceny kwalifikacji przez sędziego wyznaczonego z obszaru innej apelacji. W takim przypadku zwraca się do właściwego prezesa sądu apelacyjnego o wskazanie sędziego dokonującego oceny.
1.
Ocena kwalifikacji obejmuje:
1)
przedstawienie przebiegu pracy zawodowej kandydata;
2)
wskazanie akt spraw, opinii prawnych, publikacji, aktów notarialnych lub innych dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena;
3)
opis wyników pracy kandydata oraz przedstawienie w tym zakresie opinii odnoszącej się do kryteriów, o których mowa odpowiednio w art. 57b-57i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą";
4)
wnioski.
2.
Wyznaczony sędzia tworzy dokument zawierający ocenę kwalifikacji kandydata w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim i wnosi ten dokument za pośrednictwem tego systemu informatycznego, opatrując ten dokument podpisem elektronicznym.
3.
Wyznaczony sędzia dołącza do oceny kwalifikacji dokumenty mające w oryginale postać papierową, zamieszczając je w systemie, o którym mowa w ust. 2, w postaci elektronicznych kopii i opatruje te kopie podpisem elektronicznym, co jednocześnie stanowi oświadczenie o zgodności elektronicznej kopii dokumentu z oryginałem w postaci papierowej.
4.
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, wyznaczony sędzia sporządza ocenę kwalifikacji kandydata na piśmie i przekazuje ją wraz z dołączonymi dokumentami i informacjami właściwemu prezesowi sądu, który zamieszcza te dokumenty i informacje w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2, w postaci elektronicznych kopii i opatruje te kopie podpisem elektronicznym, co jednocześnie stanowi oświadczenie o zgodności elektronicznej kopii dokumentu z oryginałem w postaci papierowej.
1.
Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego zawiera:
1)
dane przedstawiające wielkość referatu, ruch spraw i obciążenie pracą, a także statystyczne ujęcie wyników pracy kandydata w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną kwalifikacji, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących odpowiednio wydziału, pionu, okręgu, apelacji, kraju, w szczególności:
a)
liczbę spraw w referacie, ze wskazaniem liczby spraw poszczególnych kategorii,
b)
wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, w odniesieniu do poszczególnych kategorii spraw,
c)
średnią miesięczną liczbę sesji, ze wskazaniem liczby i kategorii spraw wyznaczonych i załatwionych na rozprawie lub posiedzeniu,
d)
liczbę sporządzonych i wygłoszonych uzasadnień, dane dotyczące terminowości sporządzania uzasadnień oraz wskazanie liczby orzeczeń, w których sporządzono lub wygłoszono uzasadnienie i nie wniesiono środka zaskarżenia,
e)
wskaźnik stabilności orzecznictwa, obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których orzeczenia zostały zmienione lub uchylone na skutek złożenia apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,
f)
wskaźnik zaskarżalności orzeczeń, obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których wniesiono apelację, skargę kasacyjną lub kasację, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,
g)
liczbę spraw z referatu, w których została uwzględniona skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1259),
h)
liczbę spraw z referatu, w których doszło do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
2)
omówienie zakresu oraz przyczyn zmiany lub uchylenia orzeczenia na skutek złożonej apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji oraz omówienie wszystkich spraw, w których uwzględniono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; w przypadku spraw, w których uwzględniono skargę, o której mowa w pkt 1 lit. g - omówienie motywów rozstrzygnięcia;
3)
opis warunków pracy sędziego, obejmujący w szczególności wskazanie, czy sędzia korzystał w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, z pomocy asystenta sędziego lub stałej obsługi sekretarskiej, dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym, a także omówienie okoliczności utrudniających pracę lub skutkujących zwiększonym obciążeniem pracą.
2.
Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie uchybień stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której to omówienie się odnosi.
3.
W przypadku wykonywania przez kandydata obowiązków sędziego w więcej niż jednym wydziale, w opisie wyników pracy dane, o których mowa w ust. 1, przedstawia się odrębnie dla każdego z wydziałów, wskazując wymiar czasu pracy kandydata w każdym z wydziałów przyjęty w podziale czynności.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko: sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego, asesora sądowego lub referendarza sądowego.
1.
Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego zawiera w szczególności:
1)
omówienie poddanych ocenie projektów orzeczeń lub uzasadnień orzeczeń, ze wskazaniem kategorii spraw;
2)
opis warunków pracy asystenta sędziego, obejmujący w szczególności wskazanie liczby sędziów, z którymi asystent współpracował, wskazanie, czy dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym, a także omówienie okoliczności utrudniających pracę lub skutkujących zwiększonym obciążeniem pracą.
2.
Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i d oraz ust. 2 i 3.
1.
Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prokuratora lub asesora prokuratorskiego zawiera w szczególności:
1)
dane przedstawiające wielkość referatu, ruch spraw i obciążenie pracą, a także statystyczne ujęcie wyników pracy kandydata w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną kwalifikacji, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących odpowiednio wydziału, pionu, okręgu, apelacji, kraju, w szczególności:
a)
liczbę spraw w referacie, ze wskazaniem liczby spraw poszczególnych kategorii,
b)
wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, w odniesieniu do poszczególnych kategorii spraw,
c)
liczbę spraw z referatu, w których uniewinniono oskarżonego, uniewinniono oskarżonego jedynie od części zarzutów, zwrócono akt oskarżenia, uchylono postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia,
d)
liczbę spraw z referatu, w których została uwzględniona skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
2)
omówienie zakresu oraz powodów wydania przez sąd orzeczeń bądź podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 lit. c; w przypadku spraw, w których uwzględniono skargę, o której mowa w pkt 1 lit. d - omówienie motywów rozstrzygnięcia;
3)
omówienie pism procesowych i innych, poddanych ocenie, sporządzonych przez kandydata dokumentów, ze wskazaniem kategorii spraw lub zakresu zagadnień;
4)
omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym obecności i aktywności na rozprawach lub posiedzeniach, sposobu realizacji obowiązków procesowych i przestrzegania terminów procesowych.
2.
Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym, uchybień lub naruszeń prawa, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której to omówienie się odnosi.
3.
Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prokuratora lub asesora prokuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.
1.
Opis wyników pracy kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zawiera w szczególności:
1)
omówienie opinii prawnych i innych, poddanych ocenie, dokumentów, w tym pism procesowych, sporządzanych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, ze wskazaniem kategorii spraw lub zakresu zagadnień;
2)
omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym sposobu realizacji obowiązków procesowych oraz przestrzegania terminów procesowych;
3)
informację o warunkach wykonywania zawodu lub warunkach pracy.
2.
Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym, uchybień lub naruszeń prawa, w szczególności skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść reprezentowanych stron lub uczestników postępowania, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której to omówienie się odnosi.
1.
Opis wyników pracy kandydata wykonującego zawód notariusza zawiera w szczególności dane o liczbie i wynikach spraw, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności.
2.
Do opisów wyników pracy kandydata wykonującego zawód notariusza przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
1.
Opis wyników pracy kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych zawiera w szczególności omówienie dorobku naukowego lub osiągnięć w zakresie kształcenia kadr.
2.
Do opisów wyników pracy kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 5 i § 8-10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie (Dz.U.2012.1167), które utraciło moc z dniem 2 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.512).