Ocena i zatwierdzanie podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.55.500

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ KULTURY I SZTUKI 1
z dnia 11 listopada 1950 r.
w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 16 i 75 dekretu o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 października 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) zarządza się, co następuje:
Do użytku studentów szkół wyższych dopuszczone są w zakresie przedmiotów, objętych programem studiów i obowiązującymi egzaminami, podręczniki, książki pomocnicze i graficzne pomoce naukowe, zatwierdzone w trybie niniejszego rozporządzenia.
Podręczniki, książki pomocnicze oraz graficzne pomoce naukowe zatwierdza:
1)
Minister Szkół Wyższych i Nauki - jeżeli są one przeznaczone do użytku studentów szkół wyższych jemu podległych,
2)
Minister Kultury i Sztuki - jeżeli są one przeznaczone do użytku studentów wyższych szkół artystycznych,
3)
minister, któremu podlega wyższa szkoła w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki - jeżeli są one przeznaczone do użytku studentów innych szkół wyższych.
Podręcznikiem jest książka, która zawiera materiał będący przedmiotem programu nauczania.
Książka pomocnicza uzupełnia podręcznik i zastępuje go w tych przypadkach, gdy wydanie podręcznika jest niemożliwe lub niecelowe. Książką pomocniczą jest także skrypt, jeżeli zostanie zatwierdzony do użytku w trybie niniejszego rozporządzenia.
Graficzne pomoce naukowe stanowią wszelkiego rodzaju wykresy, albumy, tablice, mapy i inne podobne pomoce naukowe wydane jako odrębne wydawnictwo.
Organem opiniodawczym w sprawach związanych z oceną, wydaniem i zatwierdzeniem podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych jest komitet powołany w tym celu przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki.
Podręcznik, książka pomocnicza lub graficzna pomoc naukowa może być zatwierdzona do użytku studentów określonego roku i kierunku studiów, jeżeli:
a)
jest dostosowana do obowiązującego programu studiów,
b)
odpowiada wymaganiom naukowym i dydaktycznym,
c)
jest poprawna pod względem językowym,
d)
odpowiada wymaganiom wydawniczym.
Zatwierdzająca decyzja ministra uprawnia wydawcę do umieszczenia na wydawnictwie nadruku następującej treści:

"Podręcznik - książka pomocnicza - graficzna pomoc naukowa zatwierdzona(y) decyzją Ministra ......... z dnia ......... Nr ......... do użytku studentów (określonego kierunku i roku studiów)",

lub

"Podręcznik - książka pomocnicza - graficzna pomoc naukowa zatwierdzona(y) decyzją Ministra ......... w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki z dnia ......... Nr ...... do użytku studentów (określonego kierunku i roku studiów)".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1951 r. (Dz.U.51.32.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1951 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 maja 1951 r. (Dz.U.51.32.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1951 r.