Art. 9. - [Sposoby składania oświadczeń w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa]   - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  9.  1 [Sposoby składania oświadczeń w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa]

 Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego, składa się:

1)
osobiście do protokołu przed:
a)
wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym,
b)
konsulem - od osoby zamieszkałej za granicą;
2)
korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.
1 Art. 9 zmieniony przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2185) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 listopada 2022 r.