Art. 55. - [Warunki wydania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  55.  [Warunki wydania decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty]
1. 
Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki.
2. 
Postępowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, może być wszczęte także z urzędu.