Art. 52. - [Zawiadomienia o treści postanowień w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  52.  [Zawiadomienia o treści postanowień w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego]
1. 
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej sporządza zawiadomienia o treści postanowień w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
informację o treści postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, datę jego wydania i numer;
2)
dane osoby, której zawiadomienie dotyczy:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
imię ojca i imię matki;
3)
oznaczenie organu sporządzającego zawiadomienie oraz datę jego sporządzenia.