Art. 5. - [Wpływ zawarcia związku małżeńskiego na obywatelstwo] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  5.  [Wpływ zawarcia związku małżeńskiego na obywatelstwo]

Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.