Art. 45. - [Delegacja ustawowa] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  45.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku.
2. 
Wzór formularza wniosku uwzględnia dane i informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1.