Art. 40. - [Treść wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego; załączniki do wniosku] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  40.  [Treść wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego; załączniki do wniosku]
1. 
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 38 ust. 1, składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, który zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
4)
adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego;
5)
życiorys.
2. 
Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
2)
dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
3)
posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
4)
fotografię osoby objętej wnioskiem.
3. 
Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 1.