Art. 39. - [Podmiot wydający decyzję o przywróceniu obywatelstwa polskiego; dzień nabycia obywatelstwa polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  39.  [Podmiot wydający decyzję o przywróceniu obywatelstwa polskiego; dzień nabycia obywatelstwa polskiego]
1. 
Obywatelstwo polskie przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji.
2. 
Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.