Art. 34. - [Podmiot przyjmujący wnioski o uznanie za obywatela polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  34.  [Podmiot przyjmujący wnioski o uznanie za obywatela polskiego]

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody.