Art. 31. - [Odmowa uznania za obywatela polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  31.  [Odmowa uznania za obywatela polskiego]

Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:

1)
nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 30;
2)
nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.