Art. 29. - [Delegacja ustawowa] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  29.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku oraz wzory aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.
2. 
Wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego uwzględnia dane i informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1-3.
3. 
Wzór aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego uwzględnia dane, o których mowa w art. 27 ust. 2.