Art. 23. - [Wniosek o nadanie obywatelstwa a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego lub postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  23.  [Wniosek o nadanie obywatelstwa a postępowanie o uznanie za obywatela polskiego lub postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego]

W przypadku gdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się.