Art. 20. - [Treść wniosku o nadanie obywatelstwa i załączniki do wniosku] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  20.  [Treść wniosku o nadanie obywatelstwa i załączniki do wniosku]
1. 
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie;
4)
informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa;
5)
informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
6)
informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego;
7)
dane małżonka cudzoziemca;
8)
informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości;
9)
uzasadnienie.
2. 
Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
1)
dane małoletniego;
2)
informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 8.
3. 
Wniosek przedstawiciela ustawowego o nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 3-6, 8 i 9 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4. 
Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5, 7 lub ust. 2;
2)
posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;
3)
fotografie osób objętych wnioskiem.
5. 
Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 29 ust. 1.